Burgerberaad Kust ?

Het spookbeeld

Een burgerinitiatief om te komen tot een intergemeentelijke en/of provinciaal Burgerberaad waarbij de belangen afweging over het gebruik van de Nederlandse kust tussen Zeeland en Schiermonnikoog via in een advies worden weergegeven. Onderwerpen zijn natuur, zeespiegelstijging, kust en recreatie,land- bouw. Het initiatief verdient een haalbaarheidsonderzoek waarin nut en voor noodzaak worden aangetoond om over genoemde items een burgeradvies te laten brengen genoemde onderwerpen.

De huidige veelheid aan complexe overleg organen alleen met individuele belangen verminkt de toekomstvisies. De vaak korte termijn strategie en de vaak door politiek en lobby geïnitieerde beleidsbeslissingen over het gebruik en de toekomst van onze Kust ook wel de “Gouden rand van Nederland” genoemd, kan worden doorbroken.

Een Burgerberaad Kust kan richtinggevende adviezen voorleggen aan het openbaar bestuur welke deze vooraf als zwaarwegend kunnen bestempelen en onderdeel maken van hun toekomst visie en beleid.

Onze kust de “Gouden rand van Nederland”

Onderliggende studies en websites geven enig inzicht in de zeer complexe materie.

Lees meer>

De ervaringen opgedaan met Burgerberaden in Nederland in de afgelopen drie jaar zijn te zien op de website MijnBurgerBeraad

Een Burgerberaad Kust = een grootse uitdaging !

Wie durft het aan ?