Burgerberaad Kust

Een burgerinitiatief om te komen tot een intergemeentelijke en/of provinciaal Burgerberaad waarbij de belangen afweging over het gebruik van de Nederlandse kust tussen Zeeland en Schiermonnikoog via in een advies worden weergegeven. Onderwerpen zijn natuur, zeespiegelstijging, kust en recreatie,land- bouw. Het initiatief verdient een haalbaarheidsonderzoek waarin nut en voor noodzaak worden aangetoond om over genoemde items een burgeradvies te laten brengen genoemde items

De huidige beeldvorming verminkt de toekomstvisies door korte termijn vaak door politiek en lobby geïnitieerde beleidsbeslissing over het gebruik en de toekomst van onze Kust ook wel de “Gouden rand van Nederland” genoemd. Een burgerberaad kan richtinggevende adviezen voorleggen aan het openbaar bestuur welke deze vooraf als zwaarwegend kunnen bestempelen en onderdeel maken van hun beleid.

Onderliggende studies en websites geven het gewenste inzicht.

De ervaringen opgedaan met Burgerberaden in Nederland in de afgelopen drie jaar zijn te zien op de website www.mijnburgerberaad.nl